• KURULUŞ:

  Madde 1-

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  ŞİRKETİN UNVANI:

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  Madde 2-

  Şirketin unvanı SET VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  AMAÇ VE KONU:

  Madde 3-

  Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

  Şirketin kuruluş amacı; 6362 sayılı Kanun, SPK’nın III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca kurucunun fon kullanıcısı olduğu “Kira Sertifikası” (İşbu Esas Sözleşmede kısaca “Sertifika” olarak anılacaktır) ihraç etmektir.

  Şirket, Sertifika ihracı ile fon topladığı yatırımcıların vekili sıfatıyla, 

  kuruluş amacını gerçekleştirmek için:

  a) Kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya kendi adına yönetilmek üzere kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için “sahipliğe dayalı kira sertifikası”,

  b) Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dahil olmak üzere mülkiyet devralınmaksızın kendi lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde kendisine aktarılması amacıyla “yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası”,

  c) Bir varlık veya hakkın satın alınarak SPK düzenlemeleri çerçevesinde devrine izin verilen şirketlere vadeli olarak satılması işleminde varlık veya hak alımının finansmanını sağlamak amacıyla “alım-satıma dayalı kira sertifikası”,

  ç) Kişisel emek veya ticari itibar hariç olmak üzere münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte sermaye koymak suretiyle SPK mevzuatında tanımlanan ortak girişimlerin finanse edilmesi amacıyla “ortaklığa dayalı kira sertifikası”,

  d) İş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla “eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası” ihraç edebilir. 

  Şirket ayrıca sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa veya eser sözleşmesine dayalı olmakla birlikte, bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle veya niteliği itibariyle kira sertifikası olduğu SPK tarafından kabul edilen kira sertifikalarını da ihraç edebilir.

  Bu kapsamda, Şirket Sertifika ihracı yoluyla fon topladığı Sertifika sahiplerinin vekili sıfatıyla aşağıdaki faaliyetleri
  gerçekleştirebilir:

  a) Sertifika ihraç etmek üzere her türlü varlık ve hakkı kaynak kuruluştan devralmak ve devraldığı varlık ve hakları kiralamak ve/veya kendi adına yönetilmek üzere vekaleten yönetim sözleşmesine konu etmek,

  b) İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanıcılarından yapılan tahsilatları payları oranında Sertifika sahiplerine ödemek ve aktarmak,

  c) Kira sertifikası ihracının gerektirmesi durumunda, Sertifikanın itfası amacıyla vade sonunda başlangıçta anlaşılan koşullarda sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek ve satış bedelini Sertifika sahiplerine payları oranında ödemek,

  ç) Sahip olduğu varlıkları veya mülkiyetini devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları, yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yönetmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak, işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş veya üçüncü kişiler lehine SPK’nın ilgili Tebliğinin izin verdiği ayni hakları tesis etmek,

  d) Varlık veya hakları satın alarak SPK düzenlemeleri çerçevesinde devrine izin verilen şirketlere maliyetinin üzerinde bir bedelden vadeli olarak satmak,

  e) Münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak ortak girişimlere ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,

  t) İş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak, eseri kiralamak ve satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirebilmek ve eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair sözleşmeler düzenlemek,

  g) Varlık ve haklara ilişkin olarak Uluslararası değerleme standartları çerçevesinde SPK’nın ilgili düzenlemelerine uyularak ilgili tebliğinde belirtilen durumlarda değer tespiti yaptırmak,

  h) Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kaynak kuruluş, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişilerle sözleşmeler akdetmek,

  ı) Sertifika sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle Sertifika sahipleri yararına kendi lehine, doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul veya gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair, ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilerce verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,

  i) SPK düzenleme ve kararları çerçevesinde Sertifika ihracına yönelik tüm işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,

  Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirketin amaç ve konusuna uygun olarak, sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, SPK’dan gerekli izinler alınmak suretiyle işbu Esas Sözleşmenin “Amaç ve Konu” başlıklı maddesinin, 6102 sayılı Kanun ve 6362 sayılı Kanun, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilecektir.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

   

   

  YASAK FAALİYETLER

   

  Madde 4-

   

  Şirket, işbu Esas Sözleşme’nin 3 üncü maddesinde sayılan faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz. Bu kapsamda Şirket aksi SPK düzenlemeleri tarafından kararlaştırılıncaya kadar aşağıda sayılan faaliyetleri de icra edemez.

  a) Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin yürütülmesi dışında kullanamaz.

  b) Esas Sözleşmede izin verilenler hariç olmak üzere, sahip olduğu varlık ve haklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiç bir ayni hak tesis edemez, bu varlık ve haklar üzerinde Sertifika sahiplerinin menfaatlerine aykırı şekilde tasarrufta bulunamaz.

  c) Sertifikalar itfa edilinceye kadar sahip olduğu varlık ve haklar Şirket yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi, teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez ve teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dahil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

   

   

  SERTİFİKALARIN İHRACI VE İTFASI

   

  Madde 5-

   

  Sertifikaların ihracı, 6362 sayılı Kanun, SPK’nın III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve ilgili diğer tebliğleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

  Sertifika sahipleri, ihraca dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelirler üzerinde payları oranında hak sahibidirler. Sertifika ihracı işleminin gerektirmesi durumunda sertifikaların itfası amacıyla varlık ve haklar Şirket tarafından kaynak kuruluş ve/veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli Sertifika sahiplerine payları oranında ödenir.

  Her bir tertip kira sertifikasına konu varlık ve haklar ve bunlardan elde edilecek gelirler ile katlanılacak giderler ilgili Sertifika bazında Şirketin muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir.

  Şirket aynı anda birden fazla türde Sertifika ihraç edebilir. İzahnamenin, ihraç belgesinin ve ihraca ilişkin diğer belgelerin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere, ihraççı sıfatıyla Şirket tarafından yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, Sertifikaların ihraç ve satış esasları ile ihraççı sıfatıyla Şirketin finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde SPK’nın ilgili düzenlemelerine uyulur.

  Kira sertifikaları, izahnamede veya halka arz edilmeksizin satış yapılması durumunda düzenlenen sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

   

  ŞİRKETİN MERKEZİ:

   

  Madde 6-

  Şirketin merkezi ANKARA ili ÇANKAYA ilçesi'dir
  Adresi NASUH AKAR MAH. 1400 SK.34 / 3 BALGAT ÇANKAYA/ANKARA 'dir.

  Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca kanuni süre içerisinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

   

  ŞİRKETİN SÜRESİ:

   

  Madde 7-

  Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

   

  SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ:

   

  Madde 8-

  Şirketin sermayesi 50.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 50,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmıştır.

  Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir; 

  1000 paya karşılık 50.000,00 Türk Lirası, SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ


  Şirketin sermayesinin tamamı Setaş İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir. Pay senetleri en az 50 (Elli) Türk Liralık kupürler halinde bastırılabilir. Pay senetlerinin veya yerine geçecek olan ilmühaberlerin değişik kupürler halinde bastırılmasına Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir. Pay senetleri nama yazılıdır.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

   

   

  SERMAYE ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

   

  Madde 9-

   

  Şirketin sermayesi, 6102 sayılı Kanun, 6362 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermayenin artırılması, hissedarların artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar alınması ve olağanüstü yedek hesapları ile sermayeye çevrilmesi mümkün olan diğer karşılık hesaplarında birikmiş tutarın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir. Genel Kurulun, yeni pay senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin artırılmasına karar vermesi halinde, Şirketin mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

   

  PAYLARIN DEVRİ

   

  Madde 10-

   

  Pay devrine ilişkin 6102 sayılı Kanun, 6362 sayılı Kanun, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; payların devri, SPK düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Şirket, ortakların isim ve adresleri ile sahip oldukları payları gösteren bir pay defteri tutar. Şirket, pay defterinde isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni ortak olarak kabul eder.

  Şirketin;

  a) Birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması ile esas sözleşme değişiklikleri,

  b) Bir kişinin Şirket sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak %10’u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle Şirket ortağı olması veya bir ortağa ait payların Şirket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50’sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri,

  c) Yönetimsel veya oy imtiyazı veren payların devri, herhangi bir orana bakılmaksızın, SPK’nın iznine tabidir. 

  Bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak Şirket sermayesinin yukarıda belirtilen oranlara ulaşmayan veya bu oranlar arasında kalan pay devirlerinde devri izleyen 15 gün içinde SPK’ya bildirimde bulunulur. 

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

   

  YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:

   

  Madde 11-

  Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 en fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

  Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. 

  İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir; 

  *********** T.C. Kimlik No'lu, GÜZELYALI MAH. 81211 SK. CAD.10-1 /07 ÇUKUROVA/ADANA adresinde ikamet eden, ADNAN ÖNEL Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

  *********** T.C. Kimlik No'lu, ÇAYYOLU MAH. 2693 (BEYSUPARK SİTESİ) KÜME EVLERİ CAD.20/29  ÇANKAYA/ANKARA adresinde ikamet eden, HASAN SİNAN ALP Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

  *********** T.C. Kimlik No'lu, MAHFESIĞMAZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI CAD.143/27 ÇUKUROVA/ADANA adresinde ikamet eden, AHMET YARDIM Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

  *********** T.C. Kimlik No’lu MERKEZ BUCAĞI MERKEZ KÖYÜ MUTLUKENT MAH. DENİZKIZI CAD. 3 ÇANKAYA/ANKARA  adresinde ikamet eden, ABDULLAH RASİM AKDOĞAN Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

  *********** T.C. Kimlik No'lu, KURTTEPE MAH. 83009 SK. CAD.1/3 / 3 ÇUKUROVA/ADANA adresinde ikamet eden, GAZİ YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

  Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

   

  ŞİRKETİN TEMSİLİ:

  Madde 12-

  Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek imza sirkülerine göre yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

  Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenleyeceği bir iç yönergeyle, kullandığı yetkileri sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi veya kişilere devretmeye yetkilidir. 

  Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin SPK düzenlemeleri saklıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu SPK düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan görevleri ile sınırlıdır.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  Madde 13-

  Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ve diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenmiş görev ve sorumlulukları ile işbu Esas Sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilenlerin yanında, aşağıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesinden sorumludur:

  a) Yönetim Kurulu, Sertifikaların ihracı ve ihraca dayanak oluşturan işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Şirketin kaynak kuruluşlar, fon kullanıcıları, yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişilerle gerekli sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir.

  b) Yönetim Kurulu, Sertifikaları ihraç etme kararı almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca Sertifikaların ihracı ve ihraç edilen Sertifikalarla ilgili ödemelerin yapılması ve Sertifikaların itfası için ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken bütün iş ve işlemleri yürütür.

  c) Yönetim Kurulu, varlık ve haklardan tahsilat yapılması ile Şirketin elde ettiği bu gelirlerin Sertifika sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur.

  ç) Şirket, yalnızca Sertifika ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Yapılacak bu harcamalarda sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir.

  d) Her bir tertip Sertifika ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili Sertifika sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. Bu hükmün uygulanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.

  e) Her bir tertip kira sertifikası ihracı öncesinde fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin Şirkete karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık ve hakkın satılarak Sertifika sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dahil olmak üzere yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak
  sözleşmeler düzenlenmesi suretiyle gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

  f) Kurucunun fon kullanıcı olarak yer aldığı Sertifika ihraç işleminde varlık ve hakların satılması veya Sertifika sahipleri lehine rehnedilen varlık ve hakların paraya çevrilmesi dahil ihraca dayanak oluşturan önemli işlemlerin gerçekleştirilmesi bağımsız Yönetim Kurulu üyesi veya üyelerinin alınacak kararda olumlu oy vermesine bağlıdır. Bu kararlarda sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir.

  g) Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin bilgilere izahnamede veya tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yönteminin uygulandığı ihraçlarda ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir. Ödemeler Şirketin devraldığı, vekaleten yönetim sözleşmesine konu ettiği, yönettiği veya alıp- sattığı, varlık ve haklardan kaynaklanan gelirlerden ve kar paylarından karşılanır.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  YÖNETİM KURULU

  Madde 14-

  Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, 6102 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak seçilecek, en az 3 (üç) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurulda, Yönetim Kurulu üye sayısı belirlendikten sonra, Yönetim Kurulu Başkan'ı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılır. En az bir (1) Yönetim Kurulu üyesinin SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taşıyan bağımsız üye olması zorunludur. 

  Yönetim Kurulu üyeleri en az bir (1) ve en çok 3 (üç)yıl için seçilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman azledebilir.

  Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda, Yönetim Kurulu, kanuni şartlan haiz birini, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere geçici olarak seçer ve seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

  Görev süresi  sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI ve TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR ve TEMSİL ŞEKLİ:

  Madde 15-

  Yönetim kurulu üyelerinden;

  İlk 1 yıl için *********** T.C. Kimlik No'lu GÜZELYALI MAH. 81211 SK. CAD.10-1 /07 ÇUKUROVA/ADANA adresinde ikamet eden, ADNAN ÖNEL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

  Yetki Şekli :

  Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri ile müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

  İlk 1 yıl için *********** T.C. Kimlik No'lu ÇAYYOLU MAH. 2693 (BEYSUPARK SİTESİ) KÜME EVLERİ CAD.20 / 29  ÇANKAYA/ANKARA adresinde ikamet eden, HASAN SİNAN ALP Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

  Yetki Şekli :

  BAĞIMSIZ ÜYE

  İlk 1 yıl için *********** T.C. Kimlik No'lu MAHFESIĞMAZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI CAD.143 / 27 ÇUKUROVA/ADANA adresinde ikamet eden, AHMET YARDIM Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

  Yetki Şekli :

  Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri ile müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

  İlk 1 yıl için *********** T.C. Kimlik No'lu KURTTEPE MAH. 83009 SK. CAD.1/3 / 3ÇUKUROVA/ADANA adresinde ikamet eden, GAZİ YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

  Yetki Şekli :

  Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri ile müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

  İlk 1 yıl için *********** T.C. Kimlik No’lu MERKEZ BUCAĞI MERKEZ KÖYÜ MUTLUKENT MAH. DENİZKIZI CAD. 3 ÇANKAYA/ANKARA  adresinde ikamet eden, ABDULLAH RASİM AKDOĞAN Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

  Yetki Şekli :

  Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri ile müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

  Madde 16-

  Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

  DENETİM

  Madde 17-

  Şirketin ve mevzuatın öngördüğü diğer hususların denetimi hakkında 6102 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  GENEL KURUL:

  Madde 18-

  Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantıları, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda 6102 sayılı Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılır.

  Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her hisse için 1 (bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler.

  Şirket Genel Kurul toplantılarında, 6102 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, 6102 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.

  Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından Şirket Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge hazırlanarak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun tasvibine sunulur.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  ŞİRKETİN YÖNETİM GİDERLERİ

  Madde 19-

  Şirket yalnızca Sertifika ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken harcamaları yapabilir. Bu kapsamda Şirket tarafından emsallerine uygun olmayan harcamalar yapılamaz. Şirketin yönetimine ilişkin giderler ile ilgili bilgilere izahname ve sirkülerde veya ihraç belgesi ve diğer ihraç dokümanlarında yer verilir.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  İLAN:

  Madde 20-

  Şirkete ait ilanlar, 6102 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına, sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR

  Madde 21-

  Şirketin hesapları 6362 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur ve net dönem karı aynı esas ve usullere göre hesaplanır. Bilanço, gelir tablosu ile mevzuat uyarınca ilgili resmi kurumlar tarafından gerekli görülecek diğer finansal tablo ve raporlar ilgili mevzuatta tespit edilen esaslar çerçevesinde ilgili kurumlara gönderilir ve yayımlanır. Sertifika ihraçlarında, ihraca dayanak varlık ve haklara ilişkin tahakkuk eden gelirler, bu varlık ve haklardan yapılan tahsilatlar ve Sertifika sahiplerine yapılan ödemeleri içeren yatırımcı raporu, söz konusu Sertifika itfa edilene kadar üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla Şirket Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Söz konusu raporun ilgili hesap döneminin bitimini izleyen 5 iş günü içerisinde, halka arz edilmek suretiyle gerçekleştirilen ihraçlarda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilen ihraçlarda SPK’ya ve Sertifika sahiplerine iletilmesi zorunludur.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  HESAP DÖNEMİ:

  Madde 22-

  Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

  Madde 23-

  Şirketin net dönem karı, hesap dönemi içerisinde elde ettiği gelirler toplamından yapılmış her çeşit masrafların ve karşılıkların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından %5 (beş) oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır. Yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kar ile ilgili, yasal hükümler saklı kalmak kaydı ile Genel Kurulun tespit edeceği şekilde işlem yapılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  ŞİRKETİN TASFİYESİ

  Madde 24-

  6362 sayılı Kanun ve SPK’nın ilgili Tebliğ hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirketin tasfiyesi hakkında 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, her bir tertip Sertifika ihracına ilişkin varlık ve haklar gerektiğinde satılmak suretiyle ilgili Sertifika sahiplerine ödenmeden, Şirket isteğe bağlı olarak tasfiye edilemez. 

  Yurt içinde ihraç edilen Sertifika sahiplerinin ve bu Sertifikaların temsil ettiği parasal değerlerin tespit edilmesinde, Şirketin tasfiye haline girdiği gün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nde yer alan kayıtlar esas alınır.

  Şirket, Esas Sözleşmesinin onaylandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde SPK’ya ihraç başvurusunda bulunmaması durumda, bu bir yıllık sürenin dolmasını takip eden bir ay içerisinde ihraç başvurusunu yapmak veya faaliyet konusunu değiştirmek veya infisah kararı alarak tasfiye işlemlerine başlamak zorundadır. Şirket, bu işlemleri yapmadığı takdirde, 6102 sayılı Kanunun 529 uncu madde hükmü uyarınca kendiliğinden sona erer.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  YEDEK AKÇE:

  Madde 25-

  Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 sayılı Kanunun 519 ila 523 üncü maddeleri uygulanır.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

  YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

  Madde 26-

  Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu Başkanının daveti veya üyelerden birinin talep etmesi durumunda, gerekli görülen her zaman üyelerin tamamına Yönetim Kurulu Başkanı tarafından önceden yazılı olarak haber vermek suretiyle Şirket merkezinde yapılabilir.

  Yönetim Kurulu toplam üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Herhangi bir üyenin yaptığı teklife ilişkin kararlar, diğer bir üye tarafından müzakere istenmedikçe, üyelerin yazılı mutabakatlarının temini suretiyle verilebilir. 

  Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyeleri veya üçüncü kişiler, toplantıda bulunmayan üye adına vekaleten oy kullanamazlar. Müzakere edilen konuda lehte ve aleyhte oylar eşit ise müzakere konusu gelecek toplantıya bırakılır. Tehir edilen toplantıda oy eşitliği bozulmaz ise müzakere edilen konu reddedilmiş  sayılır.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

   

  KANUNİ HÜKÜMLER:

  Madde 27-

  İşbu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Kanun, 6362 sayılı Kanun, III-61.1 sayılı Kira Sertifikalan Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

   

  GEÇİCİ HÜKÜMLER

  Madde 28-

  1- Şirket Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurul toplantısına kadar Şirket bağımsız denetçisini, süresini ve anılan denetçinin ücretini belirlemeye yetkilidir.

  2- Şirketin kuruluşuna ilişkin kurucu tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bütün harcamalar Şirketin masraflarına intikal ettirilir.

  (Ticaret Sicil Gazetesi, Tarih:06 Nisan 2016 sayı:9048)

   

  KURUCULAR

  SETAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Adına ................ 
  İmza :