• KAR DAĞITIM POLİTİKAMIZ:


    Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri,  Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

    İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye  hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5’i pay sahiplerine nakden dağıtılır.

    Esas Sözleşmemizin 23’uncu maddesi çerçevesinde, Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karının %5 i, ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar birinci tertip, genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan ile ilgili, yasal hükümler saklı kalmak kaydı ile Genel Kurulun tespit edeceği şekilde işlem yapılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.